ผู้ช่วยเสมือน

ยอมรับเลยว่าเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัตน์แบบนี้ ไม่มีใครไม่รู้จักกับ “Siri” ผู้ช่วยอัจฉริยะหรือปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาโดย Apple Inc. และได้ถูกติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ (iOS) ในอุปกรณ์มือถือชั้นนำอย่าง iPhone และ iPad


โดยปัจจุบัน “Siri” เข้ามามีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ใช้งานอุปกรณ์มือถือ โดยสามารถสื่อสารกันด้วยเพียงการพูด “Siri” สามารถเข้าใจแล้วทำตามคำสั่ง รวมไปถึงสามารถตอบโต้การสนทนากับผู้ใช้งานได้อีกด้วย


การตอบรับคำสั่งจากเสียงพูดหรือการตอบโต้โนบทสนทนาของ “Siri” นั้นพัฒนาจากการใช้เทคโนโลยีการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing: NLP) โดยมีขั้นตอนดังนี้

1 Automatic Speech Recognition (ASR)

คำสั่งเสียงจะถูกส่งผ่านไปยัง Automatic Speech Recognition แล้วแปลงเสียงเป็นข้อความ

2 Natural Language Understanding (NLU)

NLU จะทำการหาความหมายของข้อความ จากคำสำคัญ บริบท และโครงสร้างของประโยค

3 Machine Learning To Configure a Response

Machine Learning จะทำการค้นหาข้อความที่เหมาะสม ในการตอบโต้กับข้อความที่เข้ามา

4 Natural Language Generation (NLG)

NLG จะทำการสร้างภาษาธรรมชาติ เพื่อการตอบสนองให้เหมือนมนุษย์

5 Text-to-speech Software

ซอฟต์แวร์จะแปลงข้อความเป็นคำพูด และแปลงคำตอบที่สร้างขึ้นเป็นเสียงพูด


ตัวอย่างการใช้งานผู้ช่วยเหมือน (VIRTUAL ASSISTANT)

Related curriculum in learn-ai.in.th

AI202
ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

วิชาที่ 3 การประมวลผลภาษาธรรมชาติและการวิเคราะห์ข้อความ (Natural Language Processing and Text Analytics)

Online Resources

Is Siri AI?
สร้าง Chatbot ที่สอนได้ ด้วย ChatterBot

Skip to content