พร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ?

เราได้เรียนรู้แล้วว่า ความฉลาดของ AI นั้น เกิดจากการพัฒนาให้ AI สามารถเรียนรู้ซ้ำ ๆ จากการประมวลผลข้อมูลตัวอย่างขนาดใหญ่ เมื่อ AI สามารถทำการเรียนรู้ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง เราจึงสามารถประยุกต์ใช้ AI เพื่อสนับสนุนการทำงานของมนุษย์ในหลายสาขา ทำให้เกิดผลงานที่มีความแม่นยำสูง และลดเวลาในการทำงานของมนุษย์ลง นอกจากนี้ยังสามารถทำลายขีดจำกัดในการทำงานบางอย่างของมนุษย์เราได้ด้วย เช่น การทำงานกับข้อมูลจำนวนมหาศาล หรือการทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตราย

ในเวลาอันใกล้นี้ เราจะได้เห็นการผนวกความฉลาดของ AI เข้ากับการทำงานของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ มากขึ้น เราพร้อมหรือยังที่จะใช้ชีวิตในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI และใช้ประโยชน์จากความฉลาดของ AI เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเอง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น

คุณสามารถ เรียนรู้เรื่อง AI ได้มากขึ้น ผ่านระบบการสอนออนไลน์ได้ที่ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ https://learn-ai.in.th/

Related curriculum in learn-ai.in.th

หลักสูตร AI201
เริ่มต้นเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์และการเขียนโปรแกรม

Skip to content