ปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตร

ในขั้นตอนของเกษตรกรรมมีกิจกรรมมากมายตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเพาะปลูก การคัดเลือกพันธุ์และวิธีการปลูก เริ่มปลูกและอดทนรอ ระหว่างทางต้องมีการใส่ปุ๋ยบำรุง กำจัดศัตรูพืช ทำให้คนใช้ยาไปกับพื้นที่ทั้งหมดเพื่อป้องกันวัชพืชที่อาจเกิดขึ้นเพียง 10% เท่านั้น แรงงานคนที่ต้องจ้างมาเป็นต้นทุนที่เกษตรกรต้องประหยัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำเกษตรขนาดใหญ่ การใช้แรงงานคนยังมีข้อจำกัดเรื่องของร่างกายทั้งความเหนื่อยล้าและสารเคมีที่ใช้อาจเป็นอันตรายกับระบบทางเดินหายใจ

เทคโนโลยี AI สามารถนำมาใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทางการเกษตรเพื่อช่วยจำแนกวัชพืชและกำจัดได้อย่างแม่นยำ โดยวิธีการของ AI เลียนแบบวิธีการของคนเมื่อคนต้องใช้สายตาในการจำแนกวัชพืชออกจากผลผลิต AI ก็สามารถทำงานร่วมกับกล้องถ่ายภาพเพื่อตรวจสอบได้เช่นกัน โดยส่งสัญญาณภาพสู่ระบบการตรวจสอบโดยเทคโนโลยี Machine Learning หรือ ML ซึ่งเทคโนโลยีนี้ใช้สำหรับจำแนกสิ่งที่ต้องการได้จากการเรียนรู้ข้อมูลต้นแบบ ยิ่งมีข้อมูลต้นแบบมีมากเท่าไหร่ความแม่นยำยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

เมื่อใช้ภาพจากกล้องในการจำแนกวัชพืชแล้ว หากให้ ML เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มขึ้นก็สามารถนำไปวิเคราะห์สิ่งอื่นด้วยในคราวเดียว เช่น ความสมบูรณ์ของสภาพพื้นที่ ความสมบูรณ์ของพืช เปอร์เซ็นต์ความสุกของผลผลิต ปริมาณความชื้น และยังสามารถใช้ คาดการณ์ผลผลิตไปได้พร้อมกัน นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการผสมผสาน AI เข้ากับการเกษตร เพื่อช่วยให้โลกก้าวไปข้างหน้า


ตัวอย่างการใช้งานปัญญาประดิษฐ์ในการเกษตร

Related curriculum in learn-ai.in.th

AI202
ปัญญาประดิษฐ์แบบดั้งเดิมสู่ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูง

วิชาที่ 4 ภาพรวมของคอมพิวเตอร์วิทัศน์ จากพื้นฐานสู่การใช้งานจริง (Brief Overview of Computer Vision: from basic to Applications)

Online Resources

Blue River Technology Uses Facebook AI For Weed Control
Blueriver technology
AI for agriculture: How PyTorch enables Blue River’s robots

Skip to content